Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

  • by

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

W związku powyższym informujemy w jaki sposób będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe w trakcie obowiązywania ww. Rozporządzenia

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych będzie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rynku Zabawek i Artykułów Biurowych „FUNTECH”, ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska (21-500) (dalej: „FUNTECH”)

Informację na temat przetwarzanych przez Pandę Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących praw można uzyskać za pośredni praw można uzyskać w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska
– przez e-mail: biuro@funtech.info.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez FUNTECH
1/ W zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług (art. 6 ust 1 lit a RODO), w szczególności:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną,
• kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

2/ W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na FUNTECH (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celach podatkowych i rachunkowych np. w celu wystawienia faktury VAT, tworzenia rejestrów związanych z RODO;

3/ W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu FUNTECH (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
• informowanie Pani/Pana o ofertach i nowościach;
• prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług FUNTECH lub usług bądź towarów osób trzecich;
• kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
• przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
• obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi handlowemu Pandy lub przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; ( w związku z art. 6 ust 1 lit a RODO)
• prowadzenie analiz statystycznych oraz archiwizacja;
• archiwizacja danych;
• dane wizualne (monitoring)l

4/ Przetwarzanie danych osobowych w celu na który Pani/Pan wyrazi zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, nowych produktach, w których Pani/Pan może wziąć udział;
• przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym w celu wysłania do Pani/Pana newslettera z informacją handlową;

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych przez FUNTECH.

1. W zakresie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
• trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
• 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
• 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie zamówienia, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
• 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
• do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

2. Okresy w latach liczymy od początku roku następnego po roku kalendarzowym , którego dane zbiory dotyczą, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
• Podmioty którym FUNTECH powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania w związku z prowadzoną działalnością;
• Podmiotom i organom, którym FUNTECH jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo wycofania zgody przysługuje w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO lub art. 9 ust 2 lit a RODO.
b. Prawo dostępu do danych osobowych. Osoba której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane FUNTECH przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.
c. Prawo żądania sprostowania danych osobowych. Może Pani/Pan żądać sprostowania swoich danych osobowych, bądź zwrócić się do Pandy z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych danych, bądź uzupełnienia błędnych danych osobowych.
d. Prawo żądania usunięcia danych osobowych. Może Pani/Pan żądać usunięcia danych w sytuacji; gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust 2 RODO wobec przetwarzania;
• cofnęła Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega FUNTECH
Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w przypadkach przewidzianych w art. 17 ust 3 RODO.
e. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Pan/Pani jest do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji gdy wystąpią przesłanki przewidziane w art. 18 RODO, tj.
f. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO)
g. Prawo do przenoszenia danych osobowych. Pani/Pan ma prawo otrzymania od FUNTECH swoich danych osobowych, w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi lub żądania aby Stowarzyszenie FUNTECH przesłało Pani/Pana dane osobowe do innego administratora. FUNTECH zrealizuje żądanie jeżeli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
h. Prawo wniesienia skargi do organu. Osoba której dane dotyczą uprawniona jest do złożenia skargi do Organu Nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego
FUNTECH nie będzie przekazywał danych osobowych do Państwa trzeciego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).